• МУДРА МИСЛА
  Направив се што направи Фред, само наопаку и високи потпетици.
  Џинџер Роџер
 • МУДРА МИСЛА
  Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • МУДРА МИСЛА
  Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • МУДРА МИСЛА
  Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон

ШТО ЌЕ НАПРАВАТ ОПШТИНИТЕ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО 2018 ГОДИНА?
Планер наменет за единиците на локалната самоуправа со цел да овозможи поефикасна примена на обврската за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите. Планерот претставува едноставна информативно – едукативна алатка чија основна функција е да им помогне на општинските власти да ги интензивираат напорите поврзани со планирањето, следењето, оценувањето и известувањето за активностите превземени за остварување на целите на Законот за еднакви можности на мажите и жените.

Вести/Новости

Консултативни средби со градоначалници за претставување на идентификуваните проблеми и приоритети на жените

Во текот на ноември и декември 2017 во пресрет на претстојните процеси на годишно планирање на програмите и буџетот на општините, одржани се 4 средби со градоначалниците на општините Центар, Струмица и Радовиш, како и со претставници на општинската администрација и совет од општина Ка
Read More

Брифинг со новинарите за промоција на проектот „Социјална отчетност за родова еднавкост“

На 01.11.2017 во Public Room Скопје, се одржа брифинг со новинари, на кој Акција Здруженска и ЕСЕ ги презентираа активностите и временската рамка на спроведување на истите во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост”, како и податоците/резултатите до кои ќе дојдат ор
Read More

Повик за доделување на финансиска поддршка на граѓански организации

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост (ЕСЕ) во партнерство со Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска,  во рамките за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ поддржан од ЕУ во рамките на ИПА Програмата за поддршка на граѓанското оп
Read More

Средба за вмрежување

На 19.10.2017, во хотел Порта, во Скопје, се оддржа средба за вмрежување на 9те организации кои беа вклучени во рамки на спроведување на проектот Развој на стратегии за зголемување на учеството на вклученоста на жените на локлано ниво, кој Акција Здруженска го спроведуваше како парнер
Read More

Назад горе

ПРОЕКТИ

 • Развој на стратегии за зголемено учество на жените на локално ниво

  Проектот Развој на стратегии за зголемено учество на жените на локално ниво Акција Здруженска го спроведува како партнер на Консалтинг за стратешки развој, а е поддржан од UN WOMEN Skopje. Проектот ќе се одвива во периодот декември 2016 – мај 2017. Општата цел на пректот е да се развијат стратегии односно пилот модели за поголема мобилизација на жените, како и зајакнување на нивните капацитети за да ги артикулираат нивните потреби и приоритети во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки на локално ниво. Активностите на проектот предвидуваат: - Идентификување на пречките и добрите практики со цел зголемување на учеството на жените во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки на локално ниво; - Развивање на стратегија за зајакнување на жените за вклучување во процесите на креирање на политики на локалнокако и развивање на модели за нивна поголема мобилизација; - Пилотирање и тестирање на стратегиите и моделите. - Вклучување локални ГО и жени лидерки и активистки во активностите
 • Меѓугранична еднаквост и родова интеграција

  Проектот е финансиран од Европската унија Целта на проектот е воспоставување прекугранична мрежа на женски организации активни на планот на родовата интеграција на локално и регионално ниво, преку зајакнување на локалните организации за унапредување на примената на пристапот на интеграција на родовата еднаквост;зголемување на организациските капацитети на локалните женски организации во регионот во кој се спроведува проектот;техничка поддршка на нивната мониторинг улога;подобрено медиумско покривање на теми поврзани со жените на локално и национално ниво Проектот се спроведува од Акција Здруженска-Скопје и Косовски центар за родови студии-Приштина во партнерство со Институтот за развој на заедницата-Тетово и Центарот за советување и поддршка на жените Дора Дорес-Призрен, а се реализира во регионот кој ги опфаќа општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше, Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце (Македонија) и Призрен, Сухарека, Малишева, Драгаш, Раховец и Мамуша (Косово).
 • Застапување на родово инклузивни локални буџети

  Проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“, е поддржан од Цивика мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска.
 • Социјална отчетност за родова еднаквост

  Проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ е поддржан од ЕУ преку ИПА Инструментот за граѓанско општество и програма за медиумите 2015 - Поддршка за граѓанските организации во рамките на инструментот за акција во граѓанското општество 2015. Акција Здруженска во реализацијата на проектот учествува како партнер на Здружението за еманципација солидарност и еднаквост –ЕСЕ. Општата цел на проектот е да се формира национална граѓанска мрежа заради унапредување на општествената одговорност за родова еднаквост. Најмалку шест (6) организации-членки на мрежата ќе усвојат рамка за граѓанско учество на жените; ќе користат ефективни методологии за оспособување на жените да ја држат владата на одговорност; и ќе се залагаат за родово-одговорно буџетирање и испорака на услуги прилагодени кон потребите на жените. Посебните цели на проектот се Следење и оценување на ефикасноста и ефективноста на буџетските трошоци и обезбедување услуги во областа на активните мерки за вработување; Подигање на капацитетите на локалните НВО и локалните заедници (жените и мажите) за примена на методологии за општествена одговорност при заговарање родова еднаквост; и Подобрување на јавната видливост на прашањата за транспарентност и одговорност во областа на родовото планирање и буџетирање на политиките.

АКТИВИЗАМ

МУДРА МИСЛА

 • Јас сум феминистка. Веќе долго време сум жена, би било глупаво да не сум на своја страна.
  Маја Анџело
 • Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон
 • Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер