• МУДРА МИСЛА
  Направив се што направи Фред, само наопаку и високи потпетици.
  Џинџер Роџер
 • МУДРА МИСЛА
  Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • МУДРА МИСЛА
  Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • МУДРА МИСЛА
  Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон

ШТО ЌЕ НАПРАВАТ ОПШТИНИТЕ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО 2018 ГОДИНА?
Планер наменет за единиците на локалната самоуправа со цел да овозможи поефикасна примена на обврската за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите. Планерот претставува едноставна информативно – едукативна алатка чија основна функција е да им помогне на општинските власти да ги интензивираат напорите поврзани со планирањето, следењето, оценувањето и известувањето за активностите превземени за остварување на целите на Законот за еднакви можности на мажите и жените.

Вести/Новости

Придонес до ЕК – Извештај за напредокот на Македонија за родова еднаквост за 2019

Во рамки на консултациите на Делегацијата на Европската унија со граѓанското општество за подготовката на Извештајот за напредокот на Македонија за 2019, Акција Здруженска поднесе пишан придонес во однос на напредокот постигнат во сферата на родовата еднаквост во рамки на: Демократија
Read More

Забелешки на План 18 со препораки и предлог мерки за унапредување на родовата еднаквост

Во врска со процесот на подготовка на Планот 18, Платформата за родова еднаквост, Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска – Скопје и Коалицијата Маргини подготвија забелешки на План 18, со препораки и предлог мерки за унапредување на родовата. Забелешки на
Read More

Акција Здруженска на консултации во Брисел

Акција Здруженска заедно со уште 12 организации од шест земји од Западен Балкан, во периодот од 5 до 8 ноември 2018 година беа дел од неделата на консултации за застапување во Брисел. Консултациите беа организирани од Kvinna Till Kvinna Foundation и имаа за цел преку директни состаноц
Read More

Втора серија едукативни работилници во Добрејци, Мустафино и Дебар – Едукативна програма за зајакнување на жените во заедницата

Во текот на месец октомври 2018 година се одржа втората серија едукативни работилници за изнаоѓање конкретни решенија за реалните проблеми за чие надминување се одговорни општинските власти. На работилниците учествуваа вкупо 37 жени од Добрејци, Мустафино и Дебар. Целта на работилници
Read More

Назад горе

ПРОЕКТИ

 • Активни жени отчетни власти

  Проектот „Активни жени отчетни власти“ е финансиски поддржан од Фондацијата Жена за жена и се реализација во периодот мај-декември 2018. Проектните активности се насочени кон: Зајакнување на жените за активно учество во процеси на планирање и донесување на одлуки на локално ниво; Зајакнување на капацитетите на локалните женски организации за граѓанска мобилизација на жените од заедницата и застапување на нивните интереси кај локалните власти и Мониторинг и проценка на ефикасноста во спроведување на законските и политичките обврски за унапредување на родовата еднаквост врз Парламентот, Владата и локалната самоуправа во функција на национално и локално застапување.
 • Социјална отчетност за родова еднаквост

  Проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ е поддржан од ЕУ преку ИПА Инструментот за граѓанско општество и програма за медиумите 2015 - Поддршка за граѓанските организации во рамките на инструментот за акција во граѓанското општество 2015. Акција Здруженска во реализацијата на проектот учествува како партнер на Здружението за еманципација солидарност и еднаквост –ЕСЕ. Општата цел на проектот е да се формира национална граѓанска мрежа заради унапредување на општествената одговорност за родова еднаквост. Најмалку шест (6) организации-членки на мрежата ќе усвојат рамка за граѓанско учество на жените; ќе користат ефективни методологии за оспособување на жените да ја држат владата на одговорност; и ќе се залагаат за родово-одговорно буџетирање и испорака на услуги прилагодени кон потребите на жените. Посебните цели на проектот се Следење и оценување на ефикасноста и ефективноста на буџетските трошоци и обезбедување услуги во областа на активните мерки за вработување; Подигање на капацитетите на локалните НВО и локалните заедници (жените и мажите) за примена на методологии за општествена одговорност при заговарање родова еднаквост; и Подобрување на јавната видливост на прашањата за транспарентност и одговорност во областа на родовото планирање и буџетирање на политиките.
 • Развој на стратегии за зголемено учество на жените на локално ниво

  Проектот Развој на стратегии за зголемено учество на жените на локално ниво Акција Здруженска го спроведува како партнер на Консалтинг за стратешки развој, а е поддржан од UN WOMEN Skopje. Проектот ќе се одвива во периодот декември 2016 – мај 2017. Општата цел на пректот е да се развијат стратегии односно пилот модели за поголема мобилизација на жените, како и зајакнување на нивните капацитети за да ги артикулираат нивните потреби и приоритети во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки на локално ниво. Активностите на проектот предвидуваат: - Идентификување на пречките и добрите практики со цел зголемување на учеството на жените во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки на локално ниво; - Развивање на стратегија за зајакнување на жените за вклучување во процесите на креирање на политики на локалнокако и развивање на модели за нивна поголема мобилизација; - Пилотирање и тестирање на стратегиите и моделите. - Вклучување локални ГО и жени лидерки и активистки во активностите
 • Застапување на родово инклузивни локални буџети

  Проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“, е поддржан од Цивика мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска.
 • Меѓугранична еднаквост и родова интеграција

  Проектот е финансиран од Европската унија Целта на проектот е воспоставување прекугранична мрежа на женски организации активни на планот на родовата интеграција на локално и регионално ниво, преку зајакнување на локалните организации за унапредување на примената на пристапот на интеграција на родовата еднаквост;зголемување на организациските капацитети на локалните женски организации во регионот во кој се спроведува проектот;техничка поддршка на нивната мониторинг улога;подобрено медиумско покривање на теми поврзани со жените на локално и национално ниво Проектот се спроведува од Акција Здруженска-Скопје и Косовски центар за родови студии-Приштина во партнерство со Институтот за развој на заедницата-Тетово и Центарот за советување и поддршка на жените Дора Дорес-Призрен, а се реализира во регионот кој ги опфаќа општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше, Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце (Македонија) и Призрен, Сухарека, Малишева, Драгаш, Раховец и Мамуша (Косово).

АКТИВИЗАМ

МУДРА МИСЛА

 • Јас сум феминистка. Веќе долго време сум жена, би било глупаво да не сум на своја страна.
  Маја Анџело
 • Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон
 • Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер