• МУДРА МИСЛА
  Направив се што направи Фред, само наопаку и високи потпетици.
  Џинџер Роџер
 • МУДРА МИСЛА
  Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • МУДРА МИСЛА
  Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • МУДРА МИСЛА
  Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон

ПЛАНЕР: ШТО (ЌЕ) НАПРАВИ ОПШТИНАТА ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ГОДИНАВА?
Планер наменет за единиците на локалната самоуправа со цел да овозможи поефикасна примена на обврската за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите. Планерот претставува едноставна информативно – едукативна алатка чија основна функција е да им помогне на општинските власти да ги интензивираат напорите поврзани со планирањето, следењето, оценувањето и известувањето за активностите превземени за остварување на целите на Законот за еднакви можности на мажите и жените. Планерот е заснован на резултати и препораки од континуирано следење на спроведување на Законот за еднакви можности на мажите и жените кое Акција Здруженска го спроведува како редовна активност.

Вести/Новости

#ОсмомартовскиOсумнасочник

Побарај ги своите права! 8ми март 2019
Read More

#БарашЛиПравилно?

8ми март е убав ден за политички барања 2018
Read More

И ОВАА МАНЏА Е ТВОЈА РАБОТА!

Во текот на 2017 беа дизајнирани и испечатени 1.500 кујнски крпи со порака што се однесува на општинскиот буџет и потребата на жените да се вклучат во креирање на општинскиот буџет. Текстот беше отпечатен на македонски и албански јазик, а крпите беа дистрибуирани од Акција Здруженска,
Read More

УЧЕСТВУВАЈ, ПРЕДЛОЖИ, ПОБАРАЈ! Време е жените да се замешаат во јавните работи

Во текот на 2017 година реализирана е online кампања за поттикнување на женско граѓанско учество „УЧЕСТВУВАЈ, ПРЕДЛОЖИ, ПОБАРАЈ!”. Кампањата е заснована на дизајнирани картички со кратки пораки кои се однесуваат на различни аспекти од животот на жените (и потребите) кои се директно по
Read More

Назад горе

ПРОЕКТИ

 • Активни жени отчетни власти 2

  Проектот „Активни жени отчетни власти 2“ финансиски поддржан од Фондацијата Kvinna Till Kvinna се спроведува во текот на 2019 и 2020 година како продолжение на пилот фазата реализирана во 2018 година. Проектните активности се во насока на зголемување на влијанието на жените во процесите на планирање на локални политики и донесување одлуки. Проектот го реализира Акција Здруженска во соработка со локалните женски организации: Граѓанска иницијатива на жени - Свети Николе, Асоцијација за унапредувње на статусот на жената „Женска Акција„ - Радовиш, Организација на жени - Струмица, Женска граѓанска иницијатива „Клеа“ - Битола, Хуманитарно здружение „Мајка“ - Куманово и Здружение „Радика Де“ - Дебар.
 • Активни жени отчетни власти

  Проектот „Активни жени отчетни власти“ е финансиски поддржан од Фондацијата Жена за жена и се реализација во периодот мај-декември 2018. Проектните активности се насочени кон: Зајакнување на жените за активно учество во процеси на планирање и донесување на одлуки на локално ниво; Зајакнување на капацитетите на локалните женски организации за граѓанска мобилизација на жените од заедницата и застапување на нивните интереси кај локалните власти и Мониторинг и проценка на ефикасноста во спроведување на законските и политичките обврски за унапредување на родовата еднаквост врз Парламентот, Владата и локалната самоуправа во функција на национално и локално застапување.
 • Социјална отчетност за родова еднаквост

  Проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ е поддржан од ЕУ преку ИПА Инструментот за граѓанско општество и програма за медиумите 2015 - Поддршка за граѓанските организации во рамките на инструментот за акција во граѓанското општество 2015. Акција Здруженска во реализацијата на проектот учествува како партнер на Здружението за еманципација солидарност и еднаквост –ЕСЕ. Општата цел на проектот е да се формира национална граѓанска мрежа заради унапредување на општествената одговорност за родова еднаквост. Најмалку шест (6) организации-членки на мрежата ќе усвојат рамка за граѓанско учество на жените; ќе користат ефективни методологии за оспособување на жените да ја држат владата на одговорност; и ќе се залагаат за родово-одговорно буџетирање и испорака на услуги прилагодени кон потребите на жените. Посебните цели на проектот се Следење и оценување на ефикасноста и ефективноста на буџетските трошоци и обезбедување услуги во областа на активните мерки за вработување; Подигање на капацитетите на локалните НВО и локалните заедници (жените и мажите) за примена на методологии за општествена одговорност при заговарање родова еднаквост; и Подобрување на јавната видливост на прашањата за транспарентност и одговорност во областа на родовото планирање и буџетирање на политиките.
 • Развој на стратегии за зголемено учество на жените на локално ниво

  Проектот Развој на стратегии за зголемено учество на жените на локално ниво Акција Здруженска го спроведува како партнер на Консалтинг за стратешки развој, а е поддржан од UN WOMEN Skopje. Проектот ќе се одвива во периодот декември 2016 – мај 2017. Општата цел на пректот е да се развијат стратегии односно пилот модели за поголема мобилизација на жените, како и зајакнување на нивните капацитети за да ги артикулираат нивните потреби и приоритети во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки на локално ниво. Активностите на проектот предвидуваат: - Идентификување на пречките и добрите практики со цел зголемување на учеството на жените во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки на локално ниво; - Развивање на стратегија за зајакнување на жените за вклучување во процесите на креирање на политики на локалнокако и развивање на модели за нивна поголема мобилизација; - Пилотирање и тестирање на стратегиите и моделите. - Вклучување локални ГО и жени лидерки и активистки во активностите
 • Застапување на родово инклузивни локални буџети

  Проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“, е поддржан од Цивика мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска.

АКТИВИЗАМ

МУДРА МИСЛА

 • Јас сум феминистка. Веќе долго време сум жена, би било глупаво да не сум на своја страна.
  Маја Анџело
 • Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон
 • Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер