• МУДРА МИСЛА
  Направив се што направи Фред, само наопаку и високи потпетици.
  Џинџер Роџер
 • МУДРА МИСЛА
  Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • МУДРА МИСЛА
  Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • МУДРА МИСЛА
  Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон

Што не е 8 март?
8 март не е ден на понежниот пол! 8 март не е ден за букетче! ►

Вести/Новости

Одржана работилница за изработка за извештаи од следење во рамки на проектот „Родова рамноправност во локалните буџети“

Вкупно 9 женски активистки и истражувачки, претставнички на женски организации од пет македонски општини (Битола, Гостивар, Тетово, Дебар, Свети Николе) вклучени во проектот „Родова рамноправност во локалните буџети“, беа дел од тридневната работилница организирана од Акција Здруженск
Read More

Одржана тркалезна маса „Економските можности за жените на локално ниво: потенцијали и пристапи за унапредување на локалните политики и практики“

34 активистки, истражувачки и претставнички на локалните власти од Македонија и Косово, на тркалезна маса организирана од Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска на 27 април 2016 во хотел Солун во Скопје, дебатираа за состојбата и клучните предизвици за жен
Read More

Реализирана менторска програма на тема Родот во буџетското планирање

Во рамки на проектот „Родова рамноправност во локалните буџети“ беше предвидено зајакнување на знаењата и вештините на претставнички на женски НВО од различни општини за следење и застапување на специфични потреби на жените во буџетскиот процес на локалната самоуправа. Целта беше исто
Read More

Одржани 12 фокус групи во 6 македонски општини

Акција Здруженска во рамки на проектот Родова рамноправност во локалните буџети во мај 2015 одржа вкупно дванаесет фокус групи во Битола, Куманово, Свети Николе, Дебар, Тетово и Гостивар. На фокус групите присуствуваа вкупно 128 жени од различен профил, од урбана и рурална средина, од
Read More

Назад горе

ПРОЕКТИ

 • Институционална поддршка на Акција Здруженска

  поддржано од Global Fund for Women (https://www.globalfundforwomen.org/) Целта е да обезбедување на финансиска поддршка за реализација на програмите на Акција Здруженска кои се насочени кон: следење и известување за степенот на спроведување на политиките на родовата еднаквост зајакнување на капацитетите на институциите за спроведување на законските одредби за родовата еднаквост зајакнување и поддршка на граѓански организации, особено млади активистки како идни влијателни чинители во локаните заедници
 • Меѓугранична еднаквост и родова интеграција

  Проектот е финансиран од Европската унија Целта на проектот е воспоставување прекугранична мрежа на женски организации активни на планот на родовата интеграција на локално и регионално ниво, преку зајакнување на локалните организации за унапредување на примената на пристапот на интеграција на родовата еднаквост;зголемување на организациските капацитети на локалните женски организации во регионот во кој се спроведува проектот;техничка поддршка на нивната мониторинг улога;подобрено медиумско покривање на теми поврзани со жените на локално и национално ниво Проектот се спроведува од Акција Здруженска-Скопје и Косовски центар за родови студии-Приштина во партнерство со Институтот за развој на заедницата-Тетово и Центарот за советување и поддршка на жените Дора Дорес-Призрен, а се реализира во регионот кој ги опфаќа општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше, Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце (Македонија) и Призрен, Сухарека, Малишева, Драгаш, Раховец и Мамуша (Косово).
 • „Родова рамноправност во локалните буџети“

  Проектот е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество кој го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија (www.civilsociety.mk) Општа цел: Унапредување на третманот на родовите прашања во буџетското планирање на локално ниво преку зајакнување на капацитетите и поддршка на локалните НВО за следење и застапување на родовата еднаквост во буџетските процеси. Специфични краткорочни цели: Да се зајакнат знаењата и вештините на женските НВО за следење и застапување специфичните потреби на жените во буџетските процеси на ЕЛС Да се обезбедат релевантни информации за приоритетните потреби изразени од самите жени во заедницата Да се информира јавноста/жените од заедницата за релевантноста на родовата еднаквост во управувањето со јавните финансии.

АКТИВИЗАМ

МУДРА МИСЛА

 • Јас сум феминистка. Веќе долго време сум жена, би било глупаво да не сум на своја страна.
  Маја Анџело
 • Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон
 • Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер