Методологија и стандарди

Тимот обучувачки на Акција Здуженска е обучен за применана најсовремени методи за пренос на знаења. Основнакарактеристика на обуките кои се спроведуваат од страна натимот е едноставната содржина, високата интеракција сопостојано користење практични примери и во однос наиспораката на содржините и во процесот на искуственоучење. На овој начин се обезбедува висок степен наактивност и прием на содржините кај учесничките/ците вотекот на целиот период на спроведување на обуките.Користењето на најразлични методи: интерактивнидискусии, бури на идеи, групни вежби, игра на улоги,аквариум, студии на случај и сл. комбинирани со воведни изавршни игри за подигање на енергијата, обуките ги праватинтересни и забавни за учесниците. Заради специфичната методологија на работа, пожелно еучество од по три претставнички/ци од организациите, сомаксимум 21 учесници. Воедно, се препорачува комбинирано учество од повисокитеуправувачки структури и од активистите кои гиимплементираат проектните активности на организацијата.Ваквиот профил на учество овозможува поттикнување натимската работа и тоа на конкретни, сопствени примери одсекојдневното работење на организациите, при штоефектите од обуката се многу попрактични и ја зголемуваатможноста за пренос и примена на стекнатите знаења и понејзиното завршување. Учесничките/ците по завршувањето на секоја тема добиваатпечатен материјал од содржините кои ги поминале во текотна сесијата. Заради задоволување на поставените стандарди напрофесионалност и квалитет во однос на подготовка,континуиран ангажман и посветување подеднаквовнимание на потребите за учење кај учесниците, обукитезадолжително ги спроведува тим од две обучувачки. Оценувањето на успешноста е стандардна, континуиранапостапка во текот на спроведувањето на програмата заобука. По спроведувањето на обуката учесницитепополнуваат завршна оценка, содржана во деталенформулар во кој освен оценката на содржините, начинот наработата и на обучувачките имаат прилика да дадат исопствени сугестии и препораки за идни обуки. Известувањето од обуката се врши во стандардна форма којасодржи информации за учесниците, текот на реализацијатана обуката и специфични дискусии, продуктите од вежбите,детална информација од завршната евалуација и тренерскирефлексии.