Тим на обучувачи

Марија Савовска, Скопје Образование: Факултет за драмски уметности, Универзитет”Св. Кирил и Методиј”- Скопје Весна Шкортова, Велес Образование: Виша Педагошка Академија, Одделенсканастава Студентка на Факултетот за наставници- Штип, Одделенсканастава Миесер Мурсин, Струга Образование: Факултет за Применета Хемија, Универзитет”Св. Кирил и Методиј”- Скопје Лидија Илиевска, Куманово Образование: Филозовски Факултет/ Група Социологија,Универзитет “Св. Кирил и Методиј”- Скопје Сафије Деари, Гостивар Образование: Педагошка Академија „ Климент Охридски„ -Скопје Виолета Димовска, Битола Образование: Економски Факултет, Универзитет “Св. Кирили Методиј” -Скопје Елеонора Делова, Скопје Образование: Филозофски Факултет, Социјална работа иСоцијална политика, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”-Скопје Валентина Давчевска, Кавадарци Образование: Филозофски Факултет, Универзитет “Св. Кирили Методиј”- Скопје Студентка на постдипломски студии/ група- социјалнапатологија Јагода Глигоровска, Куманово Образование: Правен Факултет, Универзите “Св. Кирил иМетодиј”- Скопје